Tilsynsrapport 2020

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad har fokus på borgernes selvstændighed. Borgerne støttes i høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk i høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet.Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge.Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, generelt udvikles og trives på Krummebækgaard. Ledelsen skal fremadrettet sikre at medarbejderne er opdateret med ny viden omkring magtanvendelser og vold og overgreb.GodkendelseDet er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og godkendes således jf. lov om social service §§ 66 stk. 1 nr. 5, 107/108 med i alt 34 pladser, fordelt på 5 afdelinger. Samt 10 pladser efter servicelovens § 103.I afdeling Bakkegården, Mellemvej 2, 4792 Askeby, er der 9 pladser. Disse er godkendt jf. servicelovens § 107/108 for aldersgruppen 18 år – 35. 6 pladser er flexible jf. §§ 107/108. 3 pladser er § 107.I afdeling Lykkesholm, Lusmosevej 22, 4792 Askeby, er der 8 pladser. Heraf er der 6 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 – 35 år og 2 pladser er godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 – 23 år. De 6 boliger i stueetagen kan tages i brug. De to resterende lejligheder kan først benyttes når der foreligger ibrugtagningsattest.I afdeling Krummebækgaard er der 17 pladser fordelt på :I Kirstinelund, Fanefjordgade 74 , er der 4 pladser, heraf er 2 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 – 35 år og 2 pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 5 og 107 i aldersgruppen 16 – 23 år.I Sofies Hus, Lusmosevej 4, er der 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18-35 år og 1 plads er godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 – 23 år.I Hvide Længe, Dammegade 25, er der 7 pladser. Heraf er der 4 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 – 35 år og 3 pladser er godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 – 23 år.I det Hvide Hus, Dammegade 27, er der 3 pladser. De 3 pladser er godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 – 35 år.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.